Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
VšĮ Utenos turizmo informacijos centras

Korupcijos prevencija

PRANEŠKITE APIE KORUPCIJĄ

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, siekdamas užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Veiklos skaidrumas – vienas esminių VšĮ Utenos turizmo informacijos centro veiklos principų, taikomų tiek darbuotojams, tiek tretiesiems asmenims – rangovams, tiekėjams, verslo partneriams.
Susidūrę su VšĮ Utenos turizmo informacijos centro darbuotojų korupcinio pobūdžio veikla, asmuo gali kreiptis į asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją įmonėje tel. +370 687 21938 arba elektroniniu paštu [email protected]
Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti:

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
- raštu;
- visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33;
- el. paštu [email protected];
- tel./faks. (8 5) 266 33 07.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė (LR baudžiamojo kodekso 236 str.).
Korupcijos priemonių veiksmingumo užtikrinimui ir gerinimui, prašome teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių elektroninio pašto adresu [email protected]


VšĮ Utenos turizmo informacijos centro: 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2023-2025 m. >>>
DARBUOTOŲ ETIKOS KODEKSAS >>>
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO, PAPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS >>>
DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS >>>

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą Įmonėje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.
Pranešimas apie pažeidimus gali būti teikiamas dėl pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, pavojaus aplinkai, kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą, neteisėtos veiklos finansavimo, neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo, neteisėtu būdu įgyto turto, padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą, kitų pažeidimų. Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.
Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą [email protected], kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai, viešai.
Veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).
VšĮ Utenos turizmo informacijos centro vadovo 2022 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V22-13 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie VšĮ Utenos turizmo informacijos centro pažeidimus priėmimo Įmonėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
Informacijos apie pažeidimus VšĮ Utenos turizmo informacijos centro teikimo tvarkos [aprašas], kuris nustato informacijos apie VšĮ Utenos turizmo informacijos centro galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo VšĮ Utenos turizmo informacijos centro veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti pateiktą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu bei pateikti šią informaciją:
savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) ar kitus duomenis ryšiui palaikyti ir korespondencijai gauti, taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti;
sužinojimo apie pažeidimą datą ir konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes;
asmenį (- is), kuris (-ie) rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;
informaciją, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta. Jei taip, tai nurodyti, kam ir kada buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;
jei įmanoma, pateikti dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Asmuo taip pat gali užpildyti Pranešimo apie pažeidimą [formą].

Gavus pranešimą, VšĮ Utenos turizmo informacijos centro nuo pranešimo gavimo momento užtikrina jį pateikusio asmens konfidencialumą. Pranešėjo duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Informacija apie pranešėjus tyrime nedalyvaujantiems asmenims neteikiama.

Procesų ir sprendimų schema
https://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2019/01/schema-01-07.pdf

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras
Adresas: Bažnyčios g. 1, Utena
El. p. [email protected]